top of page

Utrzymanie i rozwój aplikacji Taksator i Taksator Plany Cięć

W sierpniu 2023 roku podpisaliśmy z Zakładem Informatyki Lasów Państwowych umowę na Utrzymanie i rozwój aplikacji Taksator i Taksator Plany Cięć (PC).


System składa się z dwóch aplikacji dla systemu Windows. Pierwsza z nich to program bazodanowy służący do gromadzenia danych, wspomagania i automatyzowania prac, których efektem jest Plan Urządzenia Lasu dla nadleśnictwa. Opisuje on bieżący stan zasobów leśnych oraz definiuje zakres działań (gospodarczych i ochronnych), które mają zostać wykonane w ciągu kolejnych 10 lat.

Taksator jest zintegrowany z funkcjonującym Systemem Informatycznym Lasów Państwowych i udostępniany wykonawcom prac urządzeniowych.


Druga aplikacja - Taksator Plany Cięć (PC) to rozwiązanie GIS, które służy do wykonania planu cięć. Aby odpowiednio wskazać drzewostany przeznaczone do użytkowania, program korzysta z opisowej bazy danych, ale również z zależności geometrycznych.

Comments


bottom of page